Renatto Machado
16
× 11
3
× 2
2
0
14
× 4
2
× 4
1
0
8
2
× 2
1
0
8
2
× 2
1
0
6
× 2
2
× 2
1
0
6
× 2
2
× 2
0
0
6
× 2
2
× 2
0
6
× 2
2
× 2
0