Guilherme Ramalho
2
× 35
0
× 11
0
× 2
0
2
× 12
0
× 5
0
× 2
0
2
× 6
0
× 4
0
× 2
0
2
0
× 4
0
× 2
0
1
× 22
0
× 4
0
0
1
× 14
0
× 3
0
0
1
× 11
0
× 3
0
0
1
× 4
0
× 2
0
0
1
× 2
0
× 2
0